Temel Eğitim

T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü

Mesleki Gelişim Programı

1. ETKİNLİĞİN ADI
Adaylık Eğitimi Temel Eğitim Kursu

2. ETKİNLİĞİN AMAÇLARI
Bu kursu başarı ile tamamlayan her kursiyer;
• Atatürk ilkelerinin önemini kavrar.
• T.C. Anayasasının genel esaslarını tanımlar.
• T.C. Anayasasında yer alan temel hak ve özgürlükleri açıklar.
• T.C. Anayasasında belirtilen devletin temel organlarını sayar.
• Devlet teşkilat yapısını tanımlar.
• 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun genel esaslarını açıklar.
• Görev, yetki ve sorumluluk bilincine sahip olur.
• Resmi yazışmaları kurallara uygun yapar.
• Dosyalama usullerini öğrenir.
• Tasarruf tedbirlerine riayet eder.
• Kaynak israfına meydan vermeden hizmetleri en verimli şekilde yerine getirir.
• Halkla ilişkilerin önemini kavrar.
• Güler yüzlü, yol gösterici bir hizmet anlayışına sahip olur.
• Hizmet sunumunda tarafsızlık ve eşitlik ilkesinin önemini kavrar.
• Devlet memurluğunda gizliliğe riayetin ve sır saklamanın önemini kavrar.
• İnkılap tarihinin değerlerini özümser.
• Milli güvenlik inancı ve bilinci güçlenir.
• Türkçeyi doğru ve etkili kullanır.
• Dilin önemini kavrar.
• İmla kurallarını bilir.
• Noktalama işaretlerini hatasız kullanır.
•
3. ETKİNLİĞİN SÜRESİ
Faaliyetin süresi 60 ders saatidir.

4. ETKİNLİĞİN HEDEF KİTLESİ
Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatına yeni atanmış tüm aday personel.

5. ETKİNLİĞİN UYGULANMASI İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR
• Bu program, “Milli Eğitim Bakanlığı Aday Memurların Yetiştirilmelerine İlişkin Yönetmelik” gereği; göreve aday olarak atanan devlet memurlarının yetiştirilmeleri ve asli memurluğa atanabilmeleri için adaylık eğitimlerinin ilk aşaması olan temel eğitimlerini vermek amacıyla düzenlenmiştir.
• Programın içeriği ve ders süreleri “Aday Memurların Yetiştirilmelerine İlişkin Yönetmelik” esasları ve usulleri doğrultusunda hazırlanmıştır.
• Eğitim görevlisi olarak, içerikte belirtilen konularda deneyimli olan Bakanlığımız yönetici ve uzmanları ile üniversite öğretim üyeleri görevlendirilecektir.
• Eğitim, internet bağlantılı bilgisayar ve projeksiyon cihazı ya da etkileşimli tahta olan eğitim ortamında gerçekleştirilecektir. Eğitim içerikleri uygun materyallerle desteklenecektir.
• Faaliyette her eğitim ortamı için katılımcı sayısı 50 kişiyi geçmeyecek şekilde düzenlenecektir.

6. ETKİNLİĞİN İÇERİĞİ
Konuların Dağılım Tablosu
K o n u l a r Süre
(Saat)
Atatürk İlkeleri 7
T.C. Anayasası 4
Devlet Teşkilatı 4
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu 10
Yazışma Kuralları ve Dosyalama Usulleri 6
Devlet Malını Koruma ve Tasarruf Tedbirleri 4
Halkla İlişkiler 8
Gizlilik ve Gizliliğin Önemi 2
İnkılâp Tarihi 5
Milli Güvenlik Bilgileri 4
Türkçe Dil Bilgisi Kuralları 4
Ölçme ve Değerlendirme (Sınav) 2
T o p l a m 60

7. ÖĞRETİM YÖNTEM, TEKNİK VE STRATEJİLERİ
• Programın hedeflerine ulaşmak için; aktif öğrenme yöntem ve teknikleri kullanılacaktır.
• Katılımcılara eğitim ile ilgili ders notları elektronik ortamda verilecektir.


8. ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
• Kursiyerlerin başarısını değerlendirmek amacıyla 100 sorudan oluşan ve tüm konuları kapsayan çoktan seçmeli test sınavı yapılacak, 60 ve üzeri not alanlar başarılı sayılacaktır.
• Başarılı olanlara “Kurs Belgesi” (sertifika), başarısız olanlara istemeleri halinde “Kursa katılmış ancak başarısız olmuştur.” yazısı verilecektir.bilgi@hatayarge.com