Hazırlayıcı Eğitim

T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü

Mesleki Gelişim Programı

1. ETKİNLİĞİN ADI
Adaylık Eğitimi Hazırlayıcı Eğitim (Eğitim Öğretim Hizmetleri) Kursu

2. ETKİNLİĞİN AMAÇLARI
Bu kursu başarı ile tamamlayan her kursiyer;
1. Milli Eğitim Bakanlığının merkez ve taşra teşkilat yapısını tanır.
2. Milli Eğitim Bakanlığının merkez ve taşra teşkilat yapısında yer alan birimlerin görev ve sorumluluklarını bilir.
3. Türk Eğitim Sisteminin amaç ve temel ilkelerini açıklar.
4. Türk Eğitim Sisteminin yapı ve işleyişini kavrar.
5. İşgal ettiği kadro ve görevleri ile ilgili her türlü mevzuatı bilir.
6. Mevzuat hazırlama usul ve yönetmelikleri hakkında bilinçlenir.
7. Görevin ifası süresince işbirliği kurulacak kurum ve kuruluşları tanır.
8. Değerlerini özümser ve sahiplenir.
9. Büro yönetimi tekniklerini açıklar.
10. Büro işleri ve büro hizmetlerinin neler olduğunu bilir.
11. Teknoloji ve işlevlerinin iş yaşamındaki önemini kavrar.
12. Problem çözme yöntem ve tekniklerini uygular.
13. Çevreyle etkili iletişim kurar.
14. İletişim öğelerini ve iletişim süreçlerini açıklar.
15. Kendini rahat ve etkili bir biçimde ifade eder.
16. İletişim engellerini tanımlar.
17. İletişim türlerini açıklar.
18. İletişimde beden dilinin önemini anlar.
19. Çatışma ve stres kaynaklarını açıklar.
20. Çatışma ve stresten kurtulmak için gerekli önemleri alır.
21. Demokrasi ve insan haklarının önemini kavrar.
22. Sahip olduğumuz temel hakları açıklar.
23. İnsan hakları evrensel bildirisinde yer alan kuralları uygulamayı ilke haline getirir.
24. Zaman yönetiminin başarıya katkısını kavrar.
25. İş ve özel yaşamında zamanı etkili kullanır.
26. Zamanı etkin kullanmayı engelleyen nedenleri belirler.
27. Toplantı çeşitlerini bilir.
28. Toplantı planlaması ve organizasyonu yapar.
29. Kurallarına uygun toplantı yönetir.
30. Temel etik değerler hakkında bilgi sahibi olur.
31. Mesleki etik kurallarına uyar.
32. Etik yargılama ve karar verme konusunda duyarlılık kazanır.
33. Kurum kültürünün önemi ve işleyişini kavrar.
34. Kurum kültürünü benimser.
35. İş ve özel yaşamında Türkçe dil bilgisi kurallarını uygular.
36. Bakanlığın resmi yazışma kurallarına uygun yazışma yapar.
37. Kişilerin bilgi edinme hakkına saygı duyar.
38. Kişileri doğru ve eksiksiz bilgilendirmeyi ilke edinir.
39. Bilgi Edinme Hakkı Kanunu ile ilgili bilgi sahibi olur.
40. Bilgiye ulaşma yollarını öğrenir.
41. Bilgi ve deneyimi paylaşmayı ilke edinir.
42. Öğretmenlik mesleğinin özelliklerini ve ilkelerini bilir.
43. Görev ve sorumluluklarını mevzuata uygun yerine getirir.
44. Öğrenme ortamı olarak okulun işleyişini kavrar.
45. Öğretim ilke ve yöntemlerini etkin olarak kullanır.
46. Sınıf yönetimini bilir.
47. Eğitim-öğretim ile ilgili planları yapar.
48. Öğretim konusuna uygun materyalleri seçer, öğretim gereçlerini hazırlar.
49. Öğretme öğrenme sonuçlarını değerlendirir.
50. Rehberlik çalışmalarını yapar.
51. 1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanununu bilir.
52. 222 Sayılı İlköğretim ve Eğitim Yasasını bilir.
53. 430 Sayılı Eğitim Birliği Yasasını (Tevhid-i Tedrisat Kanunu) bilir.

3. ETKİNLİĞİN SÜRESİ
Faaliyetin süresi 120 ders saatidir.

4. ETKİNLİĞİN HEDEF KİTLESİ
Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatında görev yapan aday memurlardan (Eğitim Öğretim Hizmetleri), Temel Eğitim Kursunu başarı ile bitirmiş olanlar.

5. ETKİNLİĞİN UYGULANMASI İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR
54. Bu program, “Milli Eğitim Bakanlığı Aday Memurların Yetiştirilmelerine İlişkin Yönetmelik” gereği; göreve aday olarak atanan devlet memurlarının yetiştirilmeleri ve asli memurluğa atanabilmeleri için adaylık eğitimlerinin ikinci aşaması olan hazırlayıcı eğitimlerini vermek amacıyla düzenlenmiştir.
55. Programda, aday memurların işgal ettikleri kadro ve görevleri dikkate alınarak bu görevlerin yürütülmesi için gerekli bilgi ve becerileri kazandırmaya ve görevlerine uyumlarını sağlamaya yönelik konulara yer verilmiştir.
56. Programın içeriği ve ders süreleri “Milli Eğitim Bakanlığı Aday Memurların Yetiştirilmelerine İlişkin Yönetmelik” esasları ve usulleri doğrultusunda hazırlanmıştır.
57. Eğitim görevlisi olarak içerikte belirtilen konularda uzman akademisyen ya da bu konularda hizmetiçi eğitimler veren uzman ve yöneticiler görevlendirilecektir.
58. Eğitim ortamı katılımcıların etkin iletişim kurabileceği biçimde düzenlenecektir.
59. Eğitim, internet bağlantılı bilgisayar ve projeksiyon cihazı ya da etkileşimli tahta olan eğitim ortamında gerçekleştirilecektir. Eğitim içerikleri uygun materyallerle desteklenecektir.
60. Eğitim, konferans oturma düzeninde olan eğitim ortamında yapılacaktır.
61. Katılımcı sayısı dikkate alınarak ortamda gerekli ışık ve ses düzeni sağlanacaktır.
62. Katılımcı sayısı her eğitim ortamı için 50 kişiyi geçmeyecek şekilde oluşturulacaktır.

6. ETKİNLİĞİN İÇERİĞİ
Konuların Dağılım Tablosu
Konular Süre (Saat)
Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat Yapısı ve Görevleri
1. Milli Eğitim Bakanlığının Görevleri
2. Milli Eğitim Bakanlığı Teşkilatı
1. Merkez Teşkilatı
1. Bakanlık
2. Talim ve Terbiye Kurulu
3. Ana Hizmet Birimleri
4. Danışma ve Denetim Birimleri
5. Yardımcı Birimler
6. Taşra Teşkilatı
1. İl Milli Eğitim Müdürlükleri
2. İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri
1. Yurt Dışı Teşkilatı
2. Bağlı Kuruluşlar
3. Sorumluluk ve Yetkiler
4. Milli Eğitim Bakanlığının Diğer Bakanlıklarla Olan İlişkileri 6
Türk Eğitim Sistemi
1. Türk Milli Eğitiminin Genel Amaçları
2. Türk Milli Eğitiminin Temel İlkeleri
3. Örgün ve Yaygın Eğitim Kurumları
4. Örgün ve Yaygın Eğitim Kurumlarının Amaçları 6
Mevzuat Bilgisi
1. Mevzuatlar
1. Anayasa
2. Kanun
3. Kanun Hükmünde Kararname
4. Bakanlar Kurulu Kararı
5. Tüzük
6. Yönetmelik
7. Yönerge
8. Genelge
9. Tebliğ
10. Resmi Yazı
2. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu
1. İstihdam Şekilleri
2. Memurların Ödevleri ve Sorumlulukları
3. Memurlara Tanınmış Genel Haklar
4. Memurlar İçin Konan Yasaklar
5. Memur Bilgi Sistemi ve Özlük Dosyası
6. Memurlara Verilecek Başarı Belgesi, Üstün Başarı Belgesi ve Ödül
7. Memurlar Hakkında Disiplin Soruşturması
8. Memurların Mali ve Sosyal Hakları
9. Amir- Memur İlişkileri
10. Müracaat ve Şikâyetler
11. Kılık ve Kıyafet
12. Yer Değiştirme Suretiyle Atama
13. İnsan İlişkileri (Beşeri İlişkiler) 10
İşbirliği Kurulabilecek Kurum ve Kuruluşlar
3. Belediyeler
4. Vakıflar
5. Dernekler
6. Meslek Odaları 5
Değerler Eğitimi
7. Değer Kavramı
8. Değerler Eğitiminin Önemi ve Gereği
9. Toplumumuzda Değerleri olumsuz etkileyen etmenler
10. Öğretim Programlarında Değerler Eğitimi
11. Değerler İle İlgili Etkinlik ve Faaliyetler 5
Büro Yönetimi ve Teknoloji Kullanımı
1. Yönetim Kavramı
2. Yönetici Kavramı
3. Yönetim Fonksiyonları
4. Büro Yönetimi
1. Büro Yönetiminde Planlama
2. Büro Yönetiminde Örgütleme
3. Büro Yönetiminde Yöneltme
4. Büro Yönetiminde Kontrol
5. Bürolarda Zaman Yönetimi
1. Günlük Planlama
2. Haftalık Planlama
3. Aylık Planlama
4. Yıllık Planlama
5. İşbölümü
6. İş Bölümünün Yararları
7. İş Bölümünün Sakıncaları
8. İş Yerinde Fiziksel Koşullar
9. Büro Yönetiminde Teknoloji Kullanımı 4
Problem Çözme Yöntem ve Teknikleri
10. Problem Kavramı
11. Problem Çözme Basamakları
12. Problemin Belirlenmesi
13. Problemin Anlaşılması
14. Problem İçin Hipotezlerin Oluşturulması
15. Problemle İlgili Bilgi Toplanması
16. Hipotezlerin Test Edilmesi
17. Sonuç Çıkarımı
18. Problem Çözme Yöntem Ve Tekniklerinin Gruplandırılması
19. Fikir Üretme Teknikleri
20. Problem Analiz Teknikleri
21. Önerileri Önceliklendirme Teknikleri
22. Karar Verme Teknikleri
23. Veri Toplama, Veri Analizi ve Değerlendirme Teknikleri
24. Problem Çözme Yönteminin Sınırlılıkları 6
İletişim Becerileri
25. Toplumsal Yaşamda İnsan İlişkilerinin Önemi
26. İletişim Sürecinin Özellikleri ve Öğeleri
27. İletişim Türleri ve Özellikleri
28. İletişimde Kendini Tanıma Süreci
29. İletişim Engelleri
30. Etkin Dinleme
31. İletişimde Sen Dili ve Ben Dili
32. İletişimde Empati
33. Aile İçi Etkili İletişim
34. Kurum İçi Etkili İletişim
35. Sınıf İçi Etkili İletişim
36. Sağlıklı İletişim Becerileri Etkinlikleri 6
Çatışma ve Stres Yönetimi
1. Çatışmanın Tanımı
2. Çatışmanın Nedenleri
3. Çatışmanın Sonuçları
4. Çatışma Türleri
5. Çatışma Çözme Yöntemleri
6. Stresin Tanımı
7. Stresin Nedenleri
8. Stresle Baş Etme Yöntemleri
9. Çatışma Stres İlişkisi 6
Demokrasi ve İnsan Hakları
1. Demokrasi Kavramı
2. Demokrasi Çeşitleri
3. Demokrasinin Tarihsel Süreci
4. Temel İnsan Hakları
5. Demokrasinin İnsana Kazandırdıkları 6
Toplantı ve Zaman Yönetimi
1. Toplantı Yönetimi
2. Toplantı Yönetim Süreci ve Uygulama İlkeleri
3. Toplantı İşlevleri ve Türleri
4. Toplantı Planlaması, Ortam Düzenlemesi ve Katılımcı Rolleri
5. Zaman Yönetiminin Tanımı ve Önemi 6
Mesleki Etik
6. 5176 Sayılı Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
7. Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri İle Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
8. Etik Kavramları
9. Meslek Etiğinde Temel İlkeler
10. Yöneticilerin Çalışanlara Karşı Etik Sorumlulukları
11. Etik Dışı Davranışlar
12. Kurumda Etik Kuralların Yerleştirilmesi 6
Kurum Kültürü
13. Kurum Kültürü
14. Önemi
15. Özellikleri
16. Yararları
17. Unsurları
18. Belirleyicileri
19. Antropolojik ve Yönetsel Yaklaşımlar
20. Kurum Kültürü Oluşmasında Yöneticinin Görevi
21. Güçlü ve Zayıf Kurum Kültürleri
22. Farklı Kurum Kültürleri
23. Kurum Kültürünün Değişim Süreci 4
Türkçe Dilbilgisi ve Yazışma Kuralları
24. Türkçenin yapısı ve dünya dilleri arasındaki yeri
25. Ses bilgisi ve telaffuz
26. Kelime Bilgisi
27. Cümle Bilgisi
28. Paragraf Bilgisi
29. Noktalama İşaretleri
30. İmla Kuralları
31. Kompozisyon
32. Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller
33. Resmi Yazışmalarda Gizlilik ve Gizlilik Dereceleri
34. Evrak Dosyalama, Arşivleme 10
Bilgi Edinme Mevzuatı
1. 4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu
1. Amaç
2. Kapsam
3. Tanımlar
4. Bilgi Edinme Hakkı ve Bilgi Verme Yükümlülüğü
1. Bilgi Edinme Hakkı
2. Bilgi Verme Yükümlülüğü
3. Bilgi Edinme Başvurusu
4. İstenecek Bilgi ve Belgenin Niteliği
5. Yayımlanmış veya Kamuya Açıklanmış Bilgi ve Belgeler
6. Gizli Belgeleri Ayırarak Bilgi ve Belge Verme
7. Bilgi ve Belgeye Erişim
8. Bilgi veya Belgeye Erişim Süreleri
9. Başvuruların Cevaplandırılması
10. İtiraz Usulü
11. Bilgi Edinme Hakkının Sınırları
12. Yargı Denetimi Dışında Kalan İşlemler
13. Devlet Sırrına İlişkin Bilgi veya Belgeler
14. Ülkenin Ekonomik Çıkarlarına İlişkin Bilgi veya Belgeler
15. İstihbarata İlişkin Bilgi veya Belgeler
16. İdari Soruşturmaya İlişkin Bilgi veya Belgeler
17. Adli Soruşturma ve Kovuşturmaya İlişkin Bilgi veya Belgeler
18. Özel Hayatın Gizliliği
19. Haberleşmenin Gizliliği
20. Ceza Hükümleri 4
Bilgiye Ulaşma, Bilgi ve Deneyim Paylaşımı
21. Bilgiye Ulaşma ve Veri Toplama Yöntemler
22. Bilgiye Ulaşmada İnternet Kullanımı
23. Bilgi Kaynakları.
24. Bilgi Toplama
25. Bilgiyi Sunma
26. Deneyim Paylaşımı 4
Öğretmenlik Mesleği
27. Öğretmenlik Mesleğinin Özellikleri ve İlkeleri
28. Öğretmenin Görev ve Sorumlulukları
29. Öğrenme Ortamı Olarak Okul
30. Öğretim İlke ve Yöntemleri
31. Sınıf Yönetimi
32. Planlar
33. Ders Araç ve Gereçleri
34. Ölçme ve Değerlendirme
35. Rehberlik
36. 1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu
37. 222 Sayılı İlköğretim ve Eğitim Yasası
38. 430 Sayılı Eğitim Birliği Yasası (Tevhid-i Tedrisat Kanunu) 24
Ölçme ve Değerlendirme (Sınav) 2
Toplam 120 Saat

7. ÖĞRETİM YÖNTEM, TEKNİK VE STRATEJİLERİ
1. Programın hedeflerine ulaşmak için; aktif öğrenme yöntem ve teknikleri kullanılacaktır.
2. Katılımcılara eğitim ile ilgili ders notları elektronik ortamda verilecektir.
3. Bu faaliyet, uzaktan eğitim yaklaşımı ile düzenlendiğinde modül programı kullanılacaktır.

8. ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
1. Kursiyerlerin başarısını değerlendirmek amacıyla; 100 sorudan oluşan ve tüm konuları kapsayan çoktan seçmeli test sınavı yapılacaktır. Bu sınav online değerlendirme sınavı şeklinde yapılabileceği gibi İl Milli Eğitim Müdürlüklerinin sorumluluğunda test sınavı olarak da yapılabilecektir. Sınav sonu yapılan değerlendirmede 100 üzerinden 60 ve üzeri puan alanlar başarılı sayılacaktır.
2. Başarılı olanlara "Kurs Belgesi" (sertifika), başarısız olanlara ise sınav sonucu yazılı olarak bildirilecektir.
3. Katılımcıların katılım bilgileri Mebbis Hizmetiçi Eğitim Modülüne işlenecektir.bilgi@hatayarge.com